Ogólne warunki sprzedaży nr 1/2020 obowiązujące w Zakładzie Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dnia 30.04.2020

§ 1

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 2. Na użytek niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
  a) OWS – ogólne warunki sprzedaży,
  b) Sprzedający – Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 44/334, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186179,
  c) Kupujący – każdoczesny kontrahent Sprzedającego.
 3. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową i w związku z tym minimalna ilość zamówionego towaru musi obejmować jedną paletę EUROORYGINALNĄ, EUROPODOBNĄ lub PRZEMYSŁOWĄ. W okresie promocyjnym dopuszcza się możliwość zakupu nowego asortymentu w mniejszej ilości niż 1 paleta.
 4. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS.
 5. OWS są udostępniane Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.folia-stretch.pl ).
 6. Każdoczesne złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup towaru oznacza, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące u Sprzedającego OWS.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Sprzedającego nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z przedmiotowymi OWS.
 8. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.

§ 2

 1. Kupujący każdorazowo składa zamówienia na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego poprzez jeden z podanych poniżej sposobów:
  a) wysłanie zamówienia droga elektroniczną na ogólny adres e-mail: 
  b) wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na bezpośredni adres e-mail jednego z Przedstawicieli Handlowych.
 2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:
  a) dane Kupującego ( nazwa, adres, KRS,NIP ),
  b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Kupującego należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć,
  c) opis zamawianego towaru: rodzaj, wymiary, waga oraz ilość,
  d) sposób dostawy,
  e) proponowany termin dostawy,
  f) dane kontaktowe osoby zamawiającej,
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego przyjęcie przez Sprzedającego. O przyjęciu zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia.
 4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3, lub nieodesłanie przez Kupującego mailowego potwierdzenia zamówienia w tym samym terminie oznacza nie zawarcie umowy, i nie rodzi po stronie Sprzedającego żadnych obowiązków wobec Kupującego.
 5. Jakiekolwiek zmiany w zamówieniu, tj. forma płatności, zmiany asortymentowe i ilościowe, mogą być dokonane najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą załadunku. Po tym terminie wprowadzenie zmian nie będzie możliwe.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego towaru może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5%, różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%, natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej – pojedyncza rolka do +/- 5%, dla folii maszynowych/jumbo +/- 2%, a waga brutto całej palety +/-2 %.
 7. W celu ochrony swoich interesów Sprzedający zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Kupującego, w zakresie jego wypłacalności oraz rzetelności. W związku z powyższym Sprzedający uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 8. Oferta asortymentowa firmy dostępna jest na stronie www.folia-stretch.pl w zakładce OFERTA.

§ 3

 1. Cena sprzedaży towaru będzie każdorazowo określana w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 3. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie wskazanym w fakturze Vat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 5. W sytuacji opóźnienia w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
 6. Złożenie reklamacji za zakupiony towar i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności.

§ 4

 1. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
 2. Z chwilą wydania Kupującemu lub przewoźnikowi towaru objętego zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 3. Przy zleceniu przewoźnikowi dostawy zamówionego towaru – wydanie rzeczy przez Sprzedającego zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny następuje w momencie powierzenia produktów przewoźnikowi do przewozu. Kierowca bierze udział w załadowaniu towaru i rozmieszczeniu ładunku, sprawdza prawidłowość tych czynności, w tym czy ich rezultat nie stwarza niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego lub przesyłki oraz zabezpiecza ładunek na czas przewozu.
 4. Towar dostarczany jest przez przewoźnika na podany w zamówieniu adres dostawy. Jeżeli Kupujący poinformuje po złożeniu zamówienia o zmianie ww. adresu zobowiązany jest do poniesienia kosztów wskutek tego powstających, chyba że zgłoszono ją Sprzedającemu co najmniej na 2 tygodnie przez planowanym terminem wysyłki.
 5. Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.
 6. Kupujący zapewnia – przy dostawie towaru przez przewoźnika – jego rozładunek i sprawdza dostarczone produkty oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, niezależnie od tego która strona umowy jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu.
 7. Towar dostarczany będzie na paletach EUROPODOBNYCH ( 80 x 120 ), EUROORYGINALNYCH (80×120) lub paletach PRZEMYSŁOWYCH ( 120 x 120 ) nie podlegających zwrotowi, chyba że strony inaczej uzgodniły.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 9. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym, CMR. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.
 10. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.
 11. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest także do zbadania opakowania towaru (i towaru o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wszelkie braki czy uszkodzenia produktów muszą być odnotowane.
 12. Kupujący zabezpieczy uszkodzony towar i umożliwi przeprowadzenie oględzin przez przewoźnika, Sprzedającego (jeśli ma odniesienie) lub ich ubezpieczycieli.
 13. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności i bez realizacji czynności, o których mowa w ust. 10, 11 i 25 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy oraz dostarczonego towaru, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16 OWS.
 14. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
 15. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego towaru w odpowiednich warunkach tj.:
 1. folie należy przechowywać w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi takimi jak słońce czy deszcz oraz w których temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza i jednocześnie jest nie mniejsza niż 10 stopni Celsjusza.
  Folia powinna być składowana w odległości co najmniej 1,5 metra od czynnych urządzeń grzewczych, silnych utleniaczy, reduktorów oraz chemii. Przestrzeganie powyższego pozwala na prawidłowe przetwórstwo folii i zachowanie wskazywanych właściwości folii,
 2. w okresie wysokich temperatur na zewnątrz – powyżej 25 stopni Celsjusza, oraz bardzo niskich temperatur – poniżej 5 stopni Celsjusza – dla utrzymania oczekiwanych parametrów folii należy przestrzegać warunków przechowywania i magazynowania podanych wyżej oraz zasady iż po procesie transportowania niezbędnym jest poddanie jej tzw. “sezonowaniu” polegające na umieszczeniu folii przez okres około 3 do 5 dni w suchym magazynie, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, a powyżej 10 stopni Celsjusza dla zapobiegnięcia zaistnieniu ewentualnych problemów przy jej użytkowaniu. W okresie, gdy temperatury na zewnątrz są niższe (okres jesienno – zimowy) zwiększany jest lekko poziom kleistości w celu ułatwienia korzystania z produktów. W okresie wiosenno – letnim kleistość folii dostosowana jest do wysokich temperatur panujących na zewnątrz, co ma z kolei zapobiegać sklejaniu się folii. Powyższe nie dotyczy folii specjalistycznych, które mogą mieć indywidualne zalecenia co do użytkowania oraz przechowywania i magazynowania. Jeżeli towar przechowywany jest w temperaturze innej niż temperatura użytkowania – towar należy sezonować przez co najmniej 12h przed użyciem w warunkach użytkowania.
 3. oryginalnie zapakowane folie można piętrować – maksymalnie do 2 palet, z zachowaniem należytej ostrożności. Palety musza być bezwzględnie oddzielone przekładką tekturową, w celu uniknięcia zniszczenia folii. Uszkodzenia górnej warstwy folii, spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem folii podczas piętrowania oznacza niezastosowanie się przez Kupującego do warunków przechowywania i magazynowania folii, nie stanowi podstawy do odpowiedzialności Sprzedającego za szkodę i nie uzasadnia reklamacji. Zaleca się zużyć folię marki “High Slip” One side clining (OSC) w terminie do 3 miesięcy od dostawy. Termin ten wynika z faktu utrzymania odpowiedniego poziomu kleistości dla tego typu folii. Po okresie 3 miesięcy może wystąpić zjawisko zmniejszenia poziomu kleistości folii, będące naturalnym procesem zachodzącym w ww. foliach. Zmniejszenie poziomu kleistości w czasie nie ma wpływu na pozostałe parametry jakościowe oraz wytrzymałościowe produktu. Podobnie – rekomenduje się zużycie innych oferowanych przez Sprzedającego folii do 3 miesięcy od daty dostawy Kupującemu. Przy wykorzystaniu ich w późniejszym okresie Kupujący musi mieć na uwadze możliwość zaistnienia zmiany określonych parametrów folii spowodowane relaksacją naprężeń w niej, przy odwijaniu folii z rolki. Tylko folie zakupione jako spożywcze nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wykorzystywanie innych folii do kontaktu z żywnością przez Kupującego następuje na jego wyłączną odpowiedzialność, zarówno w zakresie folii jak i zapakowanego w nią produktu spożywczego. Zaleca się, aby Kupujący uwzględnił ww. informacje przed złożeniem zamówienia.
 1. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o wykryciu wad jakościowych jednakże w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty dostawy towaru. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że Sprzedający zgłoszenie to otrzymał. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z rękojmi jest wyłączona.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wraz z wadliwym towarem (lub jego próbką) wysłać do Sprzedającego. W razie braku przekazania wadliwej folii lub jej próbki lub nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące reklamacji zadane przez Sprzedającego w ramach postępowania reklamacyjnego – reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację i powiadomienia Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W toku postępowania reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu na własny koszt reklamowany towar (lub jego próbkę – będącą oryginalnie zakupionym produktem u Sprzedawcy) jak i wszelkie informacje, które Sprzedający uzna za niezbędne dla rozpoznania reklamacji. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, Sprzedający uzgodni z Kupującym sposób załatwienia reklamacji.
 5. Zwrot reklamowanego towaru przez Kupującego z tytułu uznanej reklamacji może być dokonany wyłącznie za zgodą Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów transportu poniesionych przez Kupującego. W przypadku gdy towar do zwrotu odbierany jest przez Sprzedającego od Kupującego, odbiór następuje z miejsca, do którego został Kupującemu dostarczony towar w ramach sprzedaży, chyba że strony uzgodnią inny adres jego odbioru i w ilości ustalonej z Sprzedającym.
 6. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru na własny koszt, w terminie wskazanym przez Sprzedającego oraz pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedającego wskutek postępowania reklamacyjnego.
 7. Towar promocyjny lub niepełnowartościowy i z tego tytułu przeceniony, nie podlega reklamacji. Reklamacji może podlegać wyłącznie oryginalny asortyment zakupiony w firmie Efekt Plus. Towar poddany obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlega reklamacji.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego (nie obejmuje zwłaszcza utraconych przez Kupującego korzyści) i górną jej granicą jest wartość zakupionego towaru oraz opiera się tylko na zasadzie winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie Sprzedający odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Kupującego.
 9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z korzystaniem z wadliwego produktu. W przypadku ich nie podjęcia, w zakresie szkody która mogłaby zostać zmniejszona, gdyby Kupujący je zrealizował – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 10. O szkodzie powstałej w trakcie transportu Kupujący zobowiązany jest poinformować poprzez naniesienie adnotacji w dokumencie przewozowym i protokole szkody oraz niezwłocznie zgłosić ją przewoźnikowi i Sprzedającemu wraz z – co do Sprzedającego – przeslaniem dokumentacji zdjęciowej obrazującej i potwierdzającej uszkodzenie. Odpowiednio stosuje się także ust. 11, 12 i 13 powyżej.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rozładunku towaru.
 12. Sprzedający nie odpowiada za utrzymanie jakości folii przechowywanej lub magazynowanej w nieodpowiednich warunkach (odpowiednie warunki podano w niniejszych OWS, przede wszystkim § 4 ust. 15 lit a, b i c OWS) oraz za powstałe, wskutek tego wady towaru lub szkody.
 13. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej dotyczące Produktów są i pozostaną wyłączną własnością Zakładu Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. Poprzez niniejsze OWS i sprzedaż Produktów realizowaną na ich podstawie Kupujący nie uzyskuje jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowane jako stanowiące licencję lub upoważnienie do korzystania w jakimkolwiek zakresie z Praw Własności Intelektualnej.
 14. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać wszelkich Praw Własności Intelektualnej dotyczących Produktów, stanowiących własność Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.
 15. Kupujący zobowiązuje się wprowadzać na rynek i promować Produkty, na zasadach wskazanych w niniejszych OWS, opatrzone tymi samymi znakami towarowymi i nazwami handlowymi, które stosuje Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o..

§ 5

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych
  Zakład Produkcji Folii „EFEKT PLUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00 -120 Warszawa, ul. Złota 44/334, email:   jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest każdorazowy adres siedziby oraz Oddział w Głogowie Małopolskim ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Młp.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email   lub listownie pod adresem: ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
 4. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych
  Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.
  – firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora –  w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,
  – firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze,
  – firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska,
  – firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem prawidłowości funkcjonowania systemu księgowego,
  – likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

§ 6

 1. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni poza sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie będą miały wyłącznie przepisy prawa polskiego, a sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

OWS obowiązują od dnia 30.04.2020