OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) PRODUKTÓW ZAKŁADU PRODUKCJI FOLII EFEKT PLUS SP. Z O.O.  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OBOWIĄZUJĄ OD 20 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 44/334, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186179, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8133193433 oraz numer statystyczny REGON 691533340 zwany dalej Dostawcą oraz Klient będą w dalszej części OWS zwani łącznie również „Stronami”

Zważywszy, że:

 • Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów na terenie Polski krajów UE i krajów spoza UE.
 • Klient posiada infrastrukturę i doświadczenie potrzebne do skutecznego wprowadzania na rynek Produktów.

Strony niniejszym postanawiają, co następuje:

 • 1 Definicje

Dla celów niniejszych OWS następującym terminom nadaje się poniższe znaczenia:

1.1. „Prawa Własności Intelektualnej” oznacza i obejmuje w szczególności wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i nazwy handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub wnioski o ich rejestrację, które Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany kapitałowo posiada w odniesieniu do Produktów lub może w dowolnym czasie posiadać, używać lub rejestrować w odniesieniu do Produktów lub swojej działalności.

1.2. „Cennik” oznacza listę cen sprzedaży Produktów obowiązującą w danym czasie i ustalaną przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

1.3. „Produkty” oznacza i odnosi się do pełnego asortymentu Zakładu Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

1.4. „Klient” oznacza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne.

1.5. „OWS” oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów.

1.6 „Wydanie” lub „Wydanie Produktów” oznacza dostarczenie Produktów Klientowi pod adres/-y ustalony/-e między stronami na mocy niniejszych OWS.

1.7. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

1.8. „Opakowanie Transportowe” oznacza opakowanie zbiorcze, spełniające wymogi wskazane do przechowywania Produktów podczas transportu, określone w odpowiednich przepisach oraz zaleceniach producenta i Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o., w jakim Produkty są wydawane Klientowi przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

1.9. „Dzień wymagalności ceny” oznacza dzień wskazany w wystawionej przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.  na rzecz Klienta fakturze, w którym należność stwierdzona tą fakturą ma zostać przez Klienta zapłacona. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

1.10. „Kredyt Kupiecki” oznacza kredyt udzielany Klientowi przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. polegający na odroczeniu terminu zapłaty ceny za wydane Klientowi Produkty.

1.11. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje przekazane drugiej Stronie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Strony OWS, jej wspólników, kontrahentów, współpracowników, także przedmiotu niniejszych OWS.

1.12. „Lokalny Magazyn” oznacza magazyn położony na terytorium Unii Europejskiej, w którym przechowywane są gotowe do Wydania Produkty.

1.13. „Numer Upoważnienia” numer ewidencyjny nadawany przez Dział Obsługi Klienta Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.  Klientowi zgłaszającemu reklamacje Produktów. Jego uzyskanie przez Klienta stanowi konieczny warunek dla dokonania ewentualnych dodatkowych rozliczeń lub zwrotu Produktu.

1.14. „Warunki Handlowe” określają szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami i stanowi uzupełnienie ogólnych warunków sprzedaży (OWS)

 • 2 Przedmiot umowy

2.1. Przedmiotem niniejszych OWS jest ustalenie warunków sprzedaży Produktów przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. na rzecz Klienta.

2.2. W ramach wykonywania niniejszych OWS  i na warunkach w niej przewidzianych, Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zobowiązuje się do sprzedaży Produktów Klientowi, a Klient zobowiązuje się do odpłatnego nabywania od Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. Produktów na użytek własny lub celem ich dalszej odsprzedaży dokonywanej we własnym imieniu i na swoją rzecz, jak również na własną odpowiedzialność, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami niniejszych OWS.

2.3. Niniejszy dokument OWS jest dostępny/ opublikowany na ogólnodostępnej witrynie www.folia-stretch.pl

 • 3 Procedura zamawiania Produktów

3.1. Sprzedaż Produktów odbywać się będzie po złożeniu przez Klienta zamówienia określającego ilość oraz rodzaj zamawianych Produktów.

3.2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:

 1. a) dane Klienta ( nazwa, adres, KRS,NIP ),
  b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Klienta należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć,
  c) opis zamawianego towaru: rodzaj, wymiary, waga oraz ilość,
  d) sposób dostawy,
  e) proponowany termin dostawy,
  f) dane kontaktowe osoby zamawiającej.

3.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Dostawcę. O potwierdzeniu zamówienia Dostawca poinformuje Klienta do trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia.

3.4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawce w terminie o którym mowa w ust. 3.3 oznacza nie zawarcie umowy, i nie rodzi po stronie Dostawcy żadnych obowiązków wobec Klienta.

3.5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego Produktu może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5% (dla folii ≤  20 µm +/- 1 µm), różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%, natomiast waga brutto poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg brutto), pozostałe wagi folii ręcznej – pojedyncza rolka do +/- 5%, dla folii maszynowych/jumbo +/- 3%, a waga brutto całej palety +/-2 %. Wszystkie produkty zamawiane w jednostce miary wyrażonej w kg – ostateczna waga i ostateczna wartość mogą różnić się od pierwotnego zamówienia, co może skutkować nadpłatą lub niedopłatą. W przypadku niedopłaty Zamawiający zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.

3.6. W celu ochrony swoich interesów Dostawca zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Klienta, w zakresie jego wypłacalności oraz rzetelności. W związku z powyższym Dostawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

3.7. Klient może dokonać zamówienia drogą:

 • e-mailową – poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail bezpośrednio do Przedstawiciela obsługującego dany teren. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. może w każdym czasie zażądać potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej. W takiej sytuacji Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do chwili otrzymania potwierdzenia

3.8. Informacje o:

 • adresie witryny internetowej,
 • numerze telefonu Działu Obsługi Klienta,
 • numerze faksu,
 • adresie e-mail,

zawarte są w niniejszych w Załączniku nr 2 do OWS.

3.9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS a zamówieniem złożonym przez Klienta, wiążące będą warunki niniejszych OWS.

3.10. Klient zapewnia i gwarantuje, że osoby, które będą składały zamówienia, na chwilę składania zamówień są właściwie upoważnione do reprezentowania Klienta w tym zakresie, oraz że złożone  przez nie zamówienia są wiążące dla Klienta.

3.11. Jeżeli Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie będzie mógł w pełni zrealizować zamówienia – na warunkach w nim określonych, o fakcie tym powiadomi Klienta w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą nowe warunki realizacji zamówienia.

3.12. Strony wyrażają zgodę na dostarczanie Produktów partiami w przypadku braku możliwości jednorazowej realizacji zamówienia przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. W takiej sytuacji terminy i wielkość dostaw poszczególnych partii Produktów zostaną określone w drodze odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami. Ustalenie odmiennego terminu Wydania Produktów niż termin proponowany przez Klienta w zamówieniu, o którym mowa powyżej, nie będzie traktowane przez Strony jako opóźnienie spełnienia przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. świadczenia  i nie uprawnia do odstąpienia od umowy nabycia Produktów, będących przedmiotem zamówienia lub do traktowania sprzedaży Produktów za niedokonaną.

3.13. Niniejszym Strony – zgodnie z przysługującym im prawem – wyłączają stosowanie art. 68-69 Kodeksu cywilnego, dotyczących w szczególności:

 • możliwości przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści,
 • wiążącego charakteru odpowiedzi drugiej strony umowy na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień dokonanych przez drugą stronę umowy
 • milczącego przyjęcia oferty zwrotnej drugiej strony umowy przez oferenta.

3.14. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową i w związku z tym minimalna ilość zamówionego towaru musi obejmować jedną paletę EUROORYGINALNĄ, EUROPODOBNĄ lub PRZEMYSŁOWĄ. W okresie promocyjnym dopuszcza się możliwość zakupu nowego asortymentu w mniejszej ilości niż 1 paleta.

3.15. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Klientami, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS.

3.16. OWS są udostępniane Klientom na stronie internetowej Dostawcy (www.folia-stretch.pl).

3.17. Każdoczesne złożenie przez Klienta zamówienia na zakup Produktów oznacza, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące u Dostawcy OWS.

3.18. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Dostawcy nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Klienta sprzeczne z przedmiotowymi OWS.

3.19. Jeżeli Klient nie akceptuje obowiązujących u Dostawcy OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.

3.20. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie jest możliwe. Klient zobowiązany jest do odebrania wysłanego Towaru objętego zamówieniem, a w przypadku nie przyjęcia zamówionego towaru zostanie obciążony kosztami transportu, składowania oraz utylizacji towaru objętego zamówieniem. Utylizacja Towaru nastąpi w terminie nie krótszym niż trzy miesiące od daty planowanej dostawy. Klient, który dokonał przedpłaty za zamówienie nie otrzyma zwrotu dokonanej płatności. Ostateczne rozliczenie nieprzyjętego zamówienia nastąpi po dokonaniu utylizacji Towaru objętego zamówieniem.

 • 4 Wydanie Produktów Klientowi

4.1. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zobowiązuje się wydać zamówione Produkty Klientowi w terminie uzgodnionym między Stronami, zgodnie z postanowieniami punktów 3.1.-3.2., 3.6.-3.7.

4.2. O ile Strony pisemnie nie postanowią inaczej, Produkty dostarczane będą przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. lub przez osobę trzecią działającą na zlecenie Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. na adres określony podczas składania zamówienia w systemie.

4.3. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. wyda Produkty w kartonowych Opakowaniach Transportowych lub/i na paletach EUROORYGINALNEJ, EUROPODOBNEJ lub PRZEMYSŁOWEJ.

4.4. Inna forma Opakowania Transportowego Produktów, niż wyżej wskazana przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o., będzie zastosowana w przypadku otrzymania przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. pisemnego zlecenia od Klienta wraz ze zobowiązaniem Klienta do pokrycia kosztów zmiany lub zastosowania innego dodatkowego opakowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących opakowań transportowych oraz zaleceń producenta, dotyczących Opakowań Transportowych Produktów.

4.5. Wraz z wydawanymi Produktami Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. przekaże Klientowi na piśmie informację o ilości wydanych mu w danym terminie Produktów.

4.6. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zgodność ilości wydanych Produktów z ilością określoną w informacji, o której mowa w punkcie 4.5.

4.7. Przed dokonaniem odbioru Produktów Klient (ew. działająca w jego imieniu osoba upoważniona do odbioru Produktów) dokonuje zbadania stanu Produktów poprzez zbadanie stanu Opakowań Transportowych. W przypadku niezgodności dotyczącej ilości, jakości opakowań zewnętrznych lub rodzaju Produktu, Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu Wydania, zawiadomi o tym Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o., załączając Protokół niezgodności w związku z odbiorem Produktu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych OWS. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie, Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezgodności Produktów, o których mowa w punkcie 4.1. Potwierdzenie odbioru Produktów dokonane przez Klienta w chwili Wydania jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności ilości dostarczonych Opakowań Transportowych.

4.8. W przypadku dostaw nie pełno pojazdowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dostawy mogą być realizowane częściowo (tzw. dostawy drobnicowe), przy założeniach: 1 dostawa, 1 dnia roboczego do 1 kontrahenta w ilości do 4999 kg, max 8 miejsc paletowych (1 paleta max. 1200 kg brutto). Dostawy drobnicowe odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Przewidywany termin dostaw drobnicowych to 48 godzin od daty odbioru przesyłki z Efekt Plus, przy zachowaniu terminów dni roboczych jak również dopuszczalnych limitów dziennych na 1 kontrahenta. W przypadku gdy kontrahent nie zamawia ilości cało pojazdowych możliwa jest wysyłka towarów jednorazowa, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty określonej przez Efekt Plus. Dodatkowa opłata za transport występuje również w sytuacji szczególnych wymagań klienta co do dostawy (np. konieczności podziału dostawy na mniejsze, w związku z ograniczeniami logistycznymi, przekierowania dostawy na inny adres niż określony w dokumentach dostawy, konieczności powtórnego wykonania dostawy przez przewoźnika, nie przyjęcia dostawy itp.).Zamówienia cało pojazdowe mogą być realizowane przez ciągnik siodłowy z naczepą o długości 13,6 m. W przypadku braku możliwości przyjęcia towaru tego typu samochodem, klient zobligowany jest to udzielenia takiej informacji handlowcowi, który ustali z kontrahentem indywidualne warunki dostawy.

 • 5 Wzajemne zobowiązania Stron

5.1. Klient zobowiązuje się zapewnić użytkownikom Produktów możliwość bezpośredniej konsultacji z osobą uprawnioną u Dostawcy. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem osoby, która prowadzi konsultację dla użytkowników Produktów z pominięciem osób uprawnionych u Dostawcy.

5.2. Działania reklamowe prowadzone w stosunku do Produktów przez Klienta będą prowadzone na własny koszt Klienta i na jego odpowiedzialność. Klient gwarantuje, że przedmiotowe działania reklamowe będą prowadzone zgodnie z przepisami polskiego prawa. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. może współuczestniczyć w działaniach reklamowych Klienta wg własnego wyboru. Korzystanie przez Klienta w ramach prowadzonych działań reklamowych z Praw Własności Intelektualnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. wraz z  pisemną, uprzednią zgodą Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.. Klient zobowiązuje się prowadzić działania reklamowe dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Produktów tylko i wyłącznie w taki sposób, który nie narusza dobrego imienia ani renomy Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. lub jakichkolwiek podmiotów powiązanych kapitałowo z Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o..

5.3. Wszelkie wytworzone przez Klienta lub uzyskane przez niego materiały promocyjne i reklamowe dotyczące Produktów, w których wykorzystywane są Prawa Własności Intelektualnej, będą podlegały uprzedniej pisemnej akceptacji Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. przed wprowadzeniem danego materiału przez Klienta do obrotu. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. przysługuje wyłączne prawo odmowy akceptacji jakichkolwiek materiałów reklamowych zawierających Prawa Własności Intelektualnej bez podania jakichkolwiek przyczyn.

5.4. Klient zobowiązuje się uzyskać, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkie ewentualnie wymagane licencje i zezwolenia wymagane do nabycia i dalszej odsprzedaży przez niego Produktów.

5.5. Klient zobowiązuje się, w trakcie i w ramach wykonywania niniejszych OWS, do przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Prawa o wyrobach opakowaniowych, wymogów, decyzji wydanych przez organy właściwe w sprawach nadzoru nad jakością i obrotem wyrobami opakowaniowymi oraz orzeczeń sądowych lub decyzji władz administracyjnych dotyczących Produktów.

5.6. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie Produktów, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. lub powstałe bez winy Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

 • 6 Bezpieczeństwo Produktów

6.1. Klient przekaże Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. lub jego upoważnionemu przedstawicielowi wszelkie informacje dotyczące wad Produktów, gdyby takowe wystąpiły, w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania informacji o zaistnieniu takiej sytuacji nie później jednak niż 30 dni od daty dostawy.

6.2. Informacje określone w punkcie 6.1. dostarczane będą przez Klienta Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. na odpowiednim formularzu. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWS.

6.3. Klient zobowiązuje się przechowywać i transportować Produkty w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 7.12 niniejszych OWS oraz ogólnymi wymaganiami określonymi w przepisach Prawa o wyrobach z tworzyw sztucznych. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawę do wypowiedzenia niniejszych OWS.

6.4. Klient zobowiązany jest współdziałać z Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. w pełnym zakresie w przypadku konieczności wycofania Produktów z rynku bądź to na podstawie decyzji właściwych organów administracji (wycofanie przymusowe), bądź na podstawie jednostronnej decyzji Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. (wycofanie dobrowolne). Zarówno w przypadku wycofania przymusowego, jak i wycofania dobrowolnego Klient zobowiązuje się niezwłocznie postępować zgodnie z instrukcjami Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

 • 7 Wady Produktów

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów powinny być zgłoszone Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. w ciągu trzydziestu (30) dni od daty Wydania Produktów. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że Dostawca zgłoszenie to otrzymał. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z rękojmi jest wyłączona. Zgłoszenie reklamacji jest dokonywane poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta oraz potwierdzenie w formie pisemnej (e-mail) w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z wadliwym towarem (który to jest próbką – stanowiącą oryginalnie zakupiony produkt u Sprzedawcy) należy wysłać do Dostawcy, po uprzednim uzyskaniu zgody od Sprzedawcy na wysyłkę takiej próbki. W razie braku przekazania wadliwej folii lub jej próbki lub nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące reklamacji zadane przez Dostawce w terminie do 14 dni w ramach postępowania reklamacyjnego – reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

W przypadku folii kupowanej na szt – rozpoczęta rolka folii nie podlega reklamacji.

7.2. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zgłoszenia.

W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, Sprzedający uzgodni z Kupującym sposób załatwienia reklamacji (korekta ilościowa lub inna forma uzgodniona z Kupującym).

Zwrot reklamowanego towaru przez Kupującego z tytułu uznanej reklamacji może być dokonany wyłącznie za zgodą Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów transportu poniesionych przez Kupującego. W przypadku gdy towar do zwrotu odbierany jest przez Sprzedającego od Kupującego, odbiór następuje z miejsca, do którego został Kupującemu dostarczony towar w ramach sprzedaży, chyba że strony uzgodnią inny adres jego odbioru i w ilości ustalonej z Sprzedającym.

7.3. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu dodatkowych, bieżących kosztów bezpośrednio przez niego poniesionych, jeżeli Produkt ma wadę zmniejszającą jego wartość, albo jeżeli Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zapewnił Klienta, albo jeżeli Produkt zostanie wydany Klientowi w stanie niezupełnym, a wymienione okoliczności powstały z winy Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie będzie odpowiadał za wady Produktów powstałe po przejściu ryzyka związanego z produktem na Klienta, w tym za wady spowodowane niewłaściwym sposobem przechowywania Produktów przez Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w Produktach i wady nie dało się zauważyć w terminie określonym w punkcie 7.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy względem Klienta za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta (nie obejmuje zwłaszcza utraconych przez Kupującego korzyści) i górną jej granicą jest wartość zakupionych Produktów oraz opiera się tylko na zasadzie winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie Dostawca odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Klienta.

7.4. Zwrot Produktów może się odbyć jedynie ze względu na wady Produktów uniemożliwiające ich stosowanie, których właściwości są nie zgodne z parametrami deklarowanymi przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. w Kartach technicznych.

7.5. Przed dokonaniem zwrotu Produktów Klient jest zobowiązany do uzyskania Numeru Upoważnienia w Dziale Obsługi Klienta Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

7.6. Z uwagi na umowną modyfikację odpowiedzialności Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady Produktów, niniejszym Strony, na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady Produktów z zastrzeżeniem punktów 7.1.-7.5. i 7.7.

7.7. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu wad jakościowych lub ilościowych Produktów niż określone w niniejszych OWS lub wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia Klienta określone w niniejszych OWS wygasają, jeżeli nie zawiadomi  on Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. o wadzie lub niezgodności Produktów w ustalonych przez Strony powyżej terminach, a w każdym przypadku po upływie trzydziestu dni od Wydania Produktów.

7.8. Produkty promocyjne lub niepełnowartościowe i z tego tytułu przecenione, nie podlegają reklamacji. Reklamacji może podlegać wyłącznie oryginalny asortyment zakupiony w firmie Efekt Plus. Produkty poddane obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlegają reklamacji.

7.9. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest do odbioru reklamowanego Produktu na własny koszt, w terminie wskazanym przez Dostawce oraz pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez Dostawce wskutek postępowania reklamacyjnego.

7.10. Klient jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z korzystaniem z wadliwego Produktu. W przypadku ich nie podjęcia, w zakresie szkody która mogłaby zostać zmniejszona, gdyby Klient je zrealizował – Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

7.11. O szkodzie powstałej w trakcie transportu Klient zobowiązany jest poinformować poprzez naniesienie adnotacji w dokumencie przewozowym i protokole szkody oraz niezwłocznie zgłosić ją Dostawcy wraz z przeslaniem dokumentacji zdjęciowej obrazującej i potwierdzającej uszkodzenie oraz dokumentów transportowych. Reklamacje transportu bez adnotacji na dokumentach przewozowych lub/i bez protokołu szkody podpisanego przez kierowcę będą odrzucane.

7.12. Klient zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego Produktu w odpowiednich warunkach tj.:

a).  folie należy przechowywać w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi takimi jak słońce czy deszcz oraz w których temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza i jednocześnie jest nie mniejsza niż 10 stopni Celsjusza. Folia powinna być składowana  w odległości co najmniej 1,5 metra od czynnych urządzeń grzewczych, silnych utleniaczy, reduktorów oraz agresywnej chemii. Przestrzeganie powyższego pozwala na prawidłowe przetwórstwo folii i zachowanie wskazywanych właściwości folii,

b). w okresie wysokich temperatur na zewnątrz – powyżej 25 stopni Celsjusza, oraz bardzo niskich temperatur – poniżej 5 stopni Celsjusza – dla utrzymania oczekiwanych parametrów folii należy przestrzegać warunków przechowywania i magazynowania podanych wyżej oraz zasady iż po procesie transportowania niezbędnym jest poddanie jej tzw. “sezonowaniu” polegające na umieszczeniu folii przez okres około 3 do 5 dni w suchym magazynie, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, a powyżej 10 stopni Celsjusza dla zapobiegnięcia zaistnieniu ewentualnych problemów przy jej użytkowaniu. W okresie, gdy temperatury na zewnątrz są niższe (okres jesienno – zimowy) zwiększany jest lekko poziom kleistości w celu ułatwienia korzystania z produktów. W okresie wiosenno – letnim kleistość folii dostosowana jest do wysokich temperatur panujących na zewnątrz, co ma z kolei zapobiegać sklejaniu się folii. Powyższe nie dotyczy folii specjalistycznych, które mogą mieć indywidualne zalecenia co do użytkowania oraz przechowywania i magazynowania. Jeżeli Produkt przechowywany jest w temperaturze innej niż temperatura użytkowania – Produkt należy sezonować przez co najmniej 12h przed użyciem w warunkach użytkowania.

c). Oryginalnie zapakowane folie można piętrować – maksymalnie do 2 palet, z zachowaniem należytej ostrożności. Palety musza być bezwzględnie oddzielone przekładką tekturową, w celu uniknięcia zniszczenia folii. Uszkodzenia górnej warstwy folii, spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem folii podczas piętrowania oznacza niezastosowanie się przez Klienta do warunków przechowywania i magazynowania folii, nie stanowi podstawy do odpowiedzialności Dostawcy za szkodę i nie uzasadnia reklamacji.

d). Zaleca się zużycie folii stretch w terminie do 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta co do magazynowania, przechowywania i użytkowania folii. Wyjątkiem są folie marki “High Slip”, Pre-stretch oraz folie z uszlachetnieniami tj. UV, „High Cling”, „Frozen” itp.. Zaleca się zużyć wyżej wymienione folie  w terminie do 3 miesięcy od dostawy. Termin ten wynika z faktu utrzymania odpowiedniego poziomu kleistości dla tego typu folii. Po okresie 3 miesięcy może wystąpić zjawisko zmniejszenia poziomu kleistości folii, będące naturalnym procesem zachodzącym w ww. foliach. Zmniejszenie poziomu kleistości w czasie nie ma wpływu na pozostałe parametry jakościowe oraz wytrzymałościowe Produktu. Folie marki Pre-stretch rekomenduje się zużyć w terminie do 3 miesięcy od daty dostawy. Związane jest to z faktem relaksacji naprężeń, co może mieć wpływ na kwestie prawidłowego użytkowania folii. Podobnie – rekomenduje się zużycie innych oferowanych przez Dostawce folii do 3 miesięcy od daty dostawy Klientowi. Przy wykorzystaniu ich w późniejszym okresie Klient musi mieć na uwadze możliwość zaistnienia zmiany określonych parametrów folii spowodowane relaksacją naprężeń w niej przy odwijaniu folii z rolki. Tylko folie zakupione jako spożywcze nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wykorzystywanie innych folii do kontaktu z żywnością przez Klienta następuje na jego wyłączną odpowiedzialność, zarówno w zakresie folii jak i zapakowanego w nią produktu spożywczego. Zaleca się, aby Klient uwzględnił ww. informacje przed złożeniem zamówienia.

 • 8 Wynagrodzenie

8.1. Ogólny cennik Produktów dostępny jest u Przedstawiciela Handlowego.

8.2. Do cen wynikających z OWS (pkt 8.1 i 8.2) może zostać doliczony dodatkowy rabat wynikający ze szczegółowych warunków handlowych podpisanych przez Strony oraz klasyfikacji danego Klienta wg wartości obrotów.

8.3. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany  w każdej chwili asortymentu oferowanych Produktów, ich cen, jak również systemu rabatowego.

8.4. Zamówienia na Produkty złożone przed zawiadomieniem Klienta o zmianie Cennika i przed dniem jego wejścia w życie, będą realizowane według cen obowiązujących i ustalonych w potwierdzeniu zamówienia wysłanego przez Dostawce pod warunkiem, że są w całości opłacone (przedpłata) lub w całości znajdują się w wysokości przyznanego Klientowi kredytu kupieckiego. Zamówienia złożone po zawiadomieniu Klienta o zmianie Cennika i dniu jego wejścia w życie, realizowane będą według nowych cen ustalonych w potwierdzeniu zamówienia przez Dostawce.

8.5. Faktura zostanie dostarczona Klientowi pocztą lub w formie elektronicznej po Wydaniu Produktów. Chęć otrzymywania faktury w formie elektronicznej powinna być zgłoszona do Przedstawiciela.

8.6. Standardowy odroczony termin zapłaty wynosi 7 dni liczonych od dnia wystawienia faktury. Zapłatę z tytułu nabycia Produktów uznaje się za zrealizowaną w dniu uznania rachunku bankowego Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.  Inny termin płatności może wynikać z podpisanych szczegółowych warunków handlowych oraz klasyfikacji danego klienta wg wartości obrotów.

8.7. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w Dniu wymagalności ceny, wskazanym w fakturze, Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. będzie uprawniony w szczególności do:

 • zawieszenia lub wstrzymania dostawy jakichkolwiek Produktów i/lub
 • naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i zryczałtowanych kosztów upomnień od niezapłaconej kwoty za opóźnienie w zapłacie.

Wykonanie któregokolwiek z powyższych uprawnień przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. następuje wg wyboru Dostawcy i w żadnym razie nie wyłącza wykorzystania innych środków ochrony prawnej przewidzianych we właściwych przepisach.

8.8. Strony ustalają, że w czasie obowiązywania niniejszych OWS łączna wartość zrealizowanych przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. zamówień (odebranych Produktów), z tytułu sprzedaży których Klient nie dokonał jeszcze zapłaty, nie może przekroczyć kwoty limitu Kredytu Kupieckiego, określonego w drodze odrębnych ustaleń Stron.

8.9. W przypadku pełnego wykorzystania limitu Kredytu Kupieckiego przez Klienta, Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać dalszą sprzedaż Produktów, o ile jej realizacja skutkowałaby przekroczeniem limitu Kredytu Kupieckiego. W razie takiej potrzeby, możliwa jest zmiana limitu Kredytu Kupieckiego w drodze odrębnych ustaleń Stron.

8.10. Złożenie reklamacji za zakupiony Produkt i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania należności.

8.11. Płatność za zamówione Produkty może odbywać się na zasadzie 100% przedpłaty dokonywanej przez Klienta na podstawie faktury pro-forma.

 • 9 Przejście ryzyka

9.1. Z chwilą wydania Klientowi lub przewoźnikowi Produktów objętych zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktami, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

9.2. Przy zleceniu przewoźnikowi dostawy zamówionych Produktów – wydanie rzeczy przez Dostawce zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny następuje w momencie powierzenia Produktów przewoźnikowi do przewozu. Kierowca bierze udział w załadowaniu Produktów i rozmieszczeniu ładunku, sprawdza prawidłowość tych czynności, w tym czy ich rezultat nie stwarza niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego lub przesyłki oraz zabezpiecza ładunek na czas przewozu.

9.3. Produkt dostarczany jest przez przewoźnika na podany w zamówieniu adres dostawy. Jeżeli Klient poinformuje po złożeniu zamówienia o zmianie ww. adresu zobowiązany jest do poniesienia kosztów wskutek tego powstających, chyba że zgłoszono ją Dostawcy co najmniej na 2 tygodnie przez planowanym terminem wysyłki.

9.4. Klient może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

9.5. Klient zapewnia – przy dostawie Produktów przez przewoźnika – ich rozładunek i sprawdza dostarczone Produkty oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, niezależnie od tego która strona umowy jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu.

9.6. Produkty dostarczane będą na paletach EUROPODOBNYCH ( 80 x 120 ), EUROORYGINALNYCH (80×120) lub paletach PRZEMYSŁOWYCH ( 110 x 130, 100 x 120 ) nie podlegających zwrotowi, chyba że strony inaczej uzgodniły.

9.7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie Produktów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.

9.8. Klient potwierdza przyjęcie Produktów na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym. Przyjmując Produkty Klient potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.

9.9. Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonych Produktów pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.

9.10. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest także do zbadania opakowania Produktów (i samych Produktów o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wszelkie braki czy uszkodzenia produktów muszą być odnotowane.

9.11. Klient zabezpieczy uszkodzone Produkty i umożliwi przeprowadzenie oględzin przez przewoźnika, Dostawcy (jeśli ma odniesienie) lub ich ubezpieczycieli.

9.12. Dokonanie przez Klienta odbioru Produktów bez zachowania staranności i bez realizacji czynności, o których mowa w ust. 9.10, 9.11 i 7.11 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy oraz dostarczonego towaru, z zastrzeżeniem § 7 OWS.

9.13. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.

 • 10 Prawa Własności Intelektualnej

10.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej dotyczące Produktów są i pozostaną wyłączną własnością Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. Poprzez niniejsze OWS i sprzedaż Produktów realizowaną na ich podstawie Klient nie uzyskuje jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowane jako stanowiące licencję lub upoważnienie do korzystania w jakimkolwiek zakresie z Praw Własności Intelektualnej.

10.2. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich Praw Własności Intelektualnej dotyczących Produktów, stanowiących własność Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.

10.3. Klient zobowiązuje się wprowadzać na rynek i promować Produkty, na zasadach wskazanych w niniejszych OWS, opatrzone tymi samymi znakami towarowymi i nazwami handlowymi, które stosuje Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o..

 • 11 Poufność

11.1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności informacji przekazanych przez drugą Stronę w związku z zawarciem niniejszych OWS i realizacją sprzedaży Produktów na ich podstawie, chyba że konieczność ujawnienia informacji wynika z przepisów obowiązującego prawa i wezwań odpowiednich władz publicznych. Jeżeli którakolwiek Strona zostanie zobowiązana na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia informacji poufnych zgodnie z niniejszymi OWS, wówczas zobowiązana jest niezwłocznie przekazać drugiej Stronie informacje o fakcie przekazania informacji, adresacie informacji oraz zakresie przekazanych informacji.

11.2. Obowiązek określony w punkcie 11.1. wiąże Strony w trakcie trwania OWS i w ciągu trzech (3) lat od daty ich rozwiązania.

 • 12 Postanowienia końcowe

12.1. Niniejsze OWS oraz Warunki Handlowe wraz z załącznikami oraz dokumenty, w tym faktury wystawione na podstawie tychże OWS, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie sprzedaży Klientowi Produktów przez Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o..

12.2. Współpraca pomiędzy Stronami może obejmować dane osobowe Klienta w przypadku, w którym Klient prowadzi swoją działalność w formie działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Informacja o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych przez Dostawce a także prawach przysługujących Klientowi w tym zakresie:

a). Administrator danych osobowych

Zakład Produkcji Folii „EFEKT PLUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00 -120 Warszawa, ul. Złota 44/334, email: biuro@folia-stretch.pl jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest każdorazowy adres siedziby oraz Oddział w Głogowie Małopolskim ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Młp.

b). Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email biuro@folia-stretch.pl  lub listownie pod adresem: ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski.

c). Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

d). Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

e). Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

f). Odbiorcy danych

Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.

 • firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora – w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,
 • firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze,
 • firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska,
 • firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem prawidłowości funkcjonowania systemu księgowego,
 • likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody
 • firmy zajmujące się profesjonalnym ubezpieczaniem należności  zgodnie z regulacjami KNF,
 • firmy zajmujące się krótkoterminowym finansowaniem należności typu faktoring.

g). Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h). Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

Klient ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez  Dostawce danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji. Jeżeli Klient chce wyrazić sprzeciw, może to zrobić skontaktować się z nami pod adresem Zakład Produkcji Folii „EFEKT PLUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00 -120 Warszawa, ul. Złota 44/334, email: biuro@folia-stretch.pl

12.3. Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. i Klient są niezależnymi kontrahentami pod każdym względem i tak będą występowali w stosunku do osób trzecich. Żadna ze Stron nie ma uprawnienia do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowane jako kreujące stosunek agencji pomiędzy Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. a Klientem.

12.4. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

12.5. Niniejsze OWS zostały zawarte na czas nieoznaczony i wchodzą w życie z dniem opublikowania.

12.6. Załączniki do OWS stanowią ich integralną część.

12.7. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej w formie aneksu do niniejszych OWS.

Załączniki:

 1. Wzór Zgłoszenia Reklamacyjnego  – Pobierz
 2. Dane Zakładu Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o.
 • adres witryny internetowej Dostawcy: www.folia-stretch.pl
 • numer telefonu Działu Obsługi Klienta Dostawcy: +48 17 740 98 60
 • numer faksu Dostawcy: +48 17 740 98 71
 • adres e-mail Dostawcy: biuro@folia-stretch.pl

 1.  
 2.  
 3.  

Skontaktuj się z nami

zadzwoń: +48 17 740 98 60

 1. dane firmy
 2. sprzedaż krajowa
 3. export

×

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×